Laatste nieuws

Blue Flower

<english version below>

Beste (ouders van) jeugdleden en senioren leden van VVV,

Hopelijk gaat alles goed met jullie!

We denken dat we wel voor de meeste leden spreken als we zeggen dat het tafeltennissen enorm wordt gemist. Even een balletje slaan zat er de afgelopen tijd niet in. En waar scholen, horeca en buitensporten langzaam weer open en van start gaan leek het alsof wij als binnensport samen met de sportscholen tot 1 september zouden moeten wachten op heropening. Wat een lange tijd!

Gelukkig lijkt er positief nieuws te zijn. Mogelijk mogen binnensportaccomodaties als VVV per 1 juli al weer open. De NTTB is op haar site redelijk positief maar het blijft nog tot zeker eind juni onduidelijk of Rijksoverheid en gemeente Leidschendam-Voorburg ook definitief goedkeuring zullen geven. Verder is het ook nog niet duidelijk aan welke regels en protocollen VVV bij opening exact moet voldoen en hoe we dat als club in gaan vullen.

Als bestuur/staf van VVV zijn we al druk in overleg hoe we het tafeltennissen bij VVV in ‘1,5 meter’ setting kunnen organiseren als we weer open mogen. Uiteraard zo veilig mogelijk maar we willen ook oog hebben praktische uitvoerbaarheid en voor behoud van een stuk gezelligheid/levendigheid binnen de club. Het moet immers ook nog leuk blijven om te komen tafeltennissen. Daar hebben we al diverse ideeën over, maar die zullen we waarschijnlijk pas communiceren als er ook meer duidelijkheid is over heropening en de eisen/protocollen waar we aan moeten voldoen. In de tussentijd kunnen er immers nog van alles veranderen.

Wij gaan er dus vooralsnog vanuit dat we vanaf binnen afzienbare tijd in ietwat aangepaste vorm weer ‘redelijk normaal’ kunnen tafeltennissen. Ook de tafeltennisbond gaat er vanuit dat de competitie per half september weer wordt gestart (wellicht zonder dubbels). Sterker nog, de deadline voor het inschrijven van teams voor de najaarscompetitie is al medio juni.

Veiligheid voor alles, maar wij zijn ondanks alle onzekerheden positief ingesteld. Dat moet ook wel want als wij niks doen dan bloed onze mooie gezellige vereniging langzaam dood. We kunnen ons prima voorstellen dat sommigen van jullie het wellicht wat eng vinden om straks weer langzaam te beginnen met sporten. Desondanks doen we een dringend beroep op jullie als leden om de vereniging ondanks alle onzekerheden te blijven steunen en lid te blijven. De vereniging dat zijn we immers samen! Zonder tafeltennissende leden geen vereniging.

Dit weekend ontvangen jullie de contributie factuur voor het nieuwe verenigingsjaar (1 juli 2020 – 30 juni 2021). In de mail van 26 april hebben we aangegeven dat de exacte financiële gevolgen van deze hele crisis voor VVV nog niet geheel duidelijk zijn. We willen daarom tijdens de Algemene Leden Vergadering in oktober van dit jaar een volledig beeld te schetsen van de exacte gevolgen voor VVV in financiële zin en qua ledenaantallen en met jullie bespreken hoe we daarmee om gaan.

Vooralsnog hopen we vooral op een spoedige heropening zodat we met z’n allen weer gezellig een balletje kunnen slaan bij VVV. Zodra we meer informatie hebben rond de exacte herstart van trainingen en vrije speelavonden zullen we jullie zo spoedig mogelijk daarover berichten via mail, website en/of facebook.

Mocht je met vragen zitten of ideeën/suggesties rond de heropening?

Mail ons dan op info @ ttv-vvv . nl

Vragen over lidmaatschap/contributie kunnen worden gemaild naar administratie @ ttvvvv.onmicrosoft.com

Hopelijk zien we jullie snel weer bij VVV!!

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van TVV VVV

------------------------------------------------

Dear (parents of) youth members and senior members of VVV,

Hopefully all is well with you!

We think we speak for most members when we say that table tennis is missed. And where schools, restaurants and outdoor sports slowly open and start again, it seemed as if we as an indoor sport, together with the gyms, would have to wait until 1 September for reopening. What a long time!

Fortunately, there seems to be positive news. Indoor sports facilities such as the VVV may already reopen on 1 July. The NTTB is reasonably positive on its website, but it remains unclear until the end of June whether the national government and the municipality of Leidschendam-Voorburg will give final approval. Furthermore, it is also not yet clear which rules and protocols VVV must meet exactly at opening and how we will interpret this as a club.

As the board / staff of VVV we are already busy discussing how we can organize table tennis at VVV in a "1.5 meter" setting when we are allowed to open again. Of course as safe as possible, but we also want to keep an eye on practical feasibility and to maintain a lot of fun / vibrancy within the club. After all, it must also be fun to come and play table tennis. We already have various ideas about this, but we will probably only communicate them if there is also more clarity about reopening and the requirements / protocols that we must meet. After all, things can still change.

For the time being, we assume that we will be able to play table tennis "somewhat normal" again in a somewhat modified form in the near future. The table tennis association also assumes that the competition will start again in mid-September (perhaps without doubles). In fact, the deadline for registering teams for the autumn competition is already mid-June.

Safety first, but despite all the uncertainties we are positive. That is also necessary because if we do nothing, our beautiful cozy club will slowly bleed to death. We can imagine that some of you may find it a bit scary to slowly start exercising again. Nevertheless, we urge you as members to continue to support the club and remain a member despite all the uncertainties. After all, we together make the club! There would be no club without members.

This weekend you will receive the invoice for the membership fee for the new club year (July 1, 2020 - June 30, 2021). In the email of April 26, we indicated that the exact financial consequences of this entire crisis for VVV are not yet entirely clear. We therefore want to give a full picture of the exact consequences for VVV in a financial sense and in terms of number of members during the General Members Meeting in October this year and discuss together with you how we deal with this.

For the time being, we mainly hope for a quick reopening so that we can all play together again at VVV. As soon as we have more information about the exact restart of training and free play evenings, we will inform you as soon as possible via email, website and/or facebook.

If you have any questions or ideas / suggestions about the reopening?

Mail us at info @ ttv-vvv.nl

Questions about membership / membership can be emailed to administratie @ ttvvvv.onmicrosoft.com

Hopefully we will see you again soon at VVV !!

Sincerely,

The Board of TVV VVV

 

Inschrijven Nieuwsbrief

Kalender

Geen activiteiten gevonden

Twitter